צור קשר  |  פרסום בקיפר  |  הוסף למועדפים  |  הפוך לדף הבית קיפר - שיתוף ואיכסון תמונות ווידאו מהסלולר
ראשי החשבון שלי החדשים תחרות
תמונת החודש 
וידאו איך
מעלים תמונה 
פיתוח
תמונות

תקנון אתר "קיפר" www.keeper.co.il

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "קיפר" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם ( 
  Domain Namewww.keeper.co.il  ( ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר קיפר" ו/או "האתר"). קיפר בע"מ ("קיפר ") הינה חברה העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והסלולר והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.

 בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר קיפר תוכל לפנות לקיפר בעמוד יצירת קשר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קיפר. עקב כך, הינך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
תקנון זה מסדיר את היחסים בין קיפר לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתמש בשירותי האתר: להעלות תמונה, וידאו, קובץ מוסיקה, או כל קובץ אחר לאתר, לשלוח אותם לחברים דרך המייל, להוריד אותם למחשב, להוריד אותם לסלולרי לאחר עריכה או ללא עריכה, לשלוח אותם לחברים לסלולרי, כמו כן לעשות כל שירותים אלו על שאר התכנים שתעלה לאתר ואלו שנמצאים באתר מטעם הגולשים ומטעם האתר עצמו ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "קיפר " - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר קיפר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. קיפר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו של קיפר  המופיע באתר קיפר, יגברו הוראות התקנון הספציפי והן אשר תקבענה.
אתר קיפר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לה ו/או את סיסמאותיה האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של קיפר  או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של קיפר .
הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את קיפר  מכל אחריות בקשר לכך. כמו כן מובהר, כי חלק מן התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים עשויים להיות מוגבלים לצפייה ו/או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. הגולש מצהירה ומתחייב כי לא יצפה ו/או ישתתף בתכנים ו/או בשירותים כאמור, באם אינו בגיל הנדרש ולמעלה מכך, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות לקיפר  באם יעשה כן. קיפר  רשאית להשעות גולש או לאסור עליה את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר לקיפר  כי הפרטים אותם מסר הגולש בנוגע לגילו אינם נכונים.
 

קיפר  מעמידה לרשות הגולשים את שירות אחסון וטיפול בתכנים מהסלולרי באתר, אשר באמצעותו יכולה כל גולש להעלות לאתר כל תמונה, סרטון, קובץ מוסיקה ועוד, מהסלולרי בכל נושא, ולחלוק אותו עם חבריו, קרוביו ושאר העולם ("אתר קיפר")
קיפר מהווה "בית שיתופי" ליצירות תמונות, וידאו, מוסיקה וכל תוכן שהועלה על ידי הגולשים, בין אם דרך הסלולרי ובין אם דרך המחשב, כלומר יצירות מקוריות המועלות לאתר ע"י הגולשים, להגיב עליהם, להרכיב ארסנל פרטי של סרטונים מועדפים וכן לשלוח לחברים קישור לסרטונים האהובים עליהן. בנוסף מעודד קיפר את יצירתם של סרטוני וידאו מקוריים ע"י תחרויות נושאות פרסים.
הגולש רשאי להעלות לאתר קיפר כל תמונה ו/או תכני וידאו ובלבד שאינם מהווים תכנים אסורים (כהגדרתם להלן) ובתנאי שברשותו רישיון להציג את התכנים ולהשתמש בהם במסגרת אתר קיפר, או שהוא הבעלים של זכויות היוצרים והמבצעים בתכנים המועלים לאתר קיפר. הגולש אינו רשאי להעלות לאתר קיפר כל תמונה ו/או תכני וידאו הנוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפרים אותן - לרבות זכויות יוצרים, זכויות מבצעים או סימני מסחר.
מובהר, כי קיפר  אינה אחראית לתגובות שיעוררו ו/או להתייחסות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בתכנים שהועלו על ידי הגולש לקיפר ונחשפו לשאר הגולשים. קיפר  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או להסיר תכנים וסרטונים.
קיפר  אינה אחראית לתכנים המועלים על ידי הגולשים לקיפר. קיפר  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או להסיר תכנים וסרטונים.
קיפר  רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהוא בקיפר, להגביל את גיל הגולשים בשירות ולשנותו מפעם לפעם לפי שיקול דעתה.

תשלום
השימוש בשירותים הבאים כרוך בתשלום כדלקמן:
שליחת/העלאת תוכן מדיה מטלפון סלולרי אל אתר קיפר - 2 ש"ח
הורדת תוכן מדיה מאתר קיפר לטלפון סלולרי - 3 ש"ח
שיחזור סיסמת כניסה לאתר ב SMS - 0.5 ש"ח
החיוב יבוצע דרך חשבון הסלולרי ממנו בוצעה הפעולה.

כל פעולה אחרת לרבות שליחת התוכן במייל, דירוג תכנים, צפייה בתכנים, שמירת התוכן על גבי שרתי קיפר, שליחת הודעות פרטיות וכו' הוא בחינם

הגבלת אחריות
קיפר  אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי קיפר  או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל קיפר  מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים ע"י קיפר  תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וקיפר  אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
קיפר  אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר קיפר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, וקיפר  אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
קיפר  אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר  והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בקיפר ו/או בכל שירות אחר של קיפר , ברבים. כמו כן, קיפר  אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

העלאת תוכן לקיפר היא בעצם ויתור על הזכויות בתוכן זה, ולא תהיה למפיק התוכן כל טענה מול קיפר לתמורה כלשהיא בתמורה לרווחים שקיפר הפיקה משימוש בתוכן זה, בין אם על ידי חיוב גולשים בעבור הורדת התוכן לסלולארי וכל חיוב אחר.


הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר  הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעותו ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר  תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לקיפר  נזקים (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים").
קיפר  אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, קיפר  שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, קיפר  שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. קיפר  אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (
Links
) מתוך אתר קיפר. קיפר אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותה הבלעדית.
במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, וקיפר  לא תהא צד להתקשרות. קיפר  אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי קיפר  בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר קיפר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד קיפר  ו/או כנגד מי מטעמה.
פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר קיפר על ידי קיפר  לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של קיפר  לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
קיפר  אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר קיפר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר קיפר, אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר קיפר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה וקיפר  ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על קיפר .
בשום נסיבות לא תחול על קיפר  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לקיפר  או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי

קיפר  אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר קיפר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר קיפר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. קיפר  אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, קיפר  שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר קיפר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שקיפר  תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. קיפר  רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של קיפר .
קיפר  מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר קיפר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קיפר  שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשתה/עושה באתר קיפר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין קיפר , ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שקיפר , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של קיפר  עם צד שלישי כלשהו.
בגלישה באתר קיפר ובשימוש בשירותים הינך מסכימה כי קיפר  תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-
e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך בכתב לקיפר .
ניתוק, הפסקה ושינויים

 

קיפר  רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
כמו כן רשאית קיפר  לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על קיפר  אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
קיפר  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר קיפר, מראהו, את השירותים באתר קיפר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קיפר  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולש ומתחייבת כלפי קיפר  כדלקמן: - לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; - לא להציק לגולשים אחרות בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות; - לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידן לבלוג
TV ו/או לאתר אלבומים ו/או לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר  חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין; - כי היא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר אלבומים ו/או לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר ; - כי במידה ותפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר אלבומים ו/או לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר , לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר היא אינה הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, היא מייפה את כוחה של קיפר  להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית קיפר  לתבוע ממפרת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה. - כי ידוע לה שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידה לאתר אלבומים ו/או לאתר קיפר ו/או לכל שירות אחר של קיפר  בצורה פרטית הוא באחריותה הבלעדית והיא אחראית בלעדית לתוכן שהועלה; - לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות; - לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן - רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן; - לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרות בפורום; לא להטריד גולשים אחרות בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרות ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; - לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. - לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; - לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; - לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; - לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרות או מספר טלפון; - לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר קיפר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון; - לא להשתמש בשירותים של קיפר  לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; - להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י קיפר ; - לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; - לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלות; - לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; - לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; - לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981; - לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה. - לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי קיפר , ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י קיפר , אלא אם קיבלה את הסכמת קיפר  לכך, מראש ובכתב. גולש שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - תחסם, התכנים שהעלתה - יוסרו, וקיפר  תהיה רשאית לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר קיפר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחקה על ידי קיפר  ו/או נמנעה כניסתה לא תהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
הגולש תפצה ותשפה את קיפר  מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לקיפר  ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר קיפר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשתה הגולש באתר קיפר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של קיפר , והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי קיפר  בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר קיפר והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

__________________________________________________________________________________________________________________


דף הבית  |  הזנת רסס RSS  |   |  הסברים  |  תקנון  |  הוסף למועדפים  |  שליחת SMS חינם  |  ביטוח חיים  |  הכרויות דיסקרטיות  |  חיפוש לפי מספר טלפון  |  הוסף אתר
קיפר keeper.co.il © כל הזכויות שמורות!!!